Якість освіти
Cьогодні: 28 лютого 2024

Загальна інформація

 Якість освіти — інтегративна характеристика галузі освіти у розрізі регіону, закладу (організації), виду, форми у відповідності до сучасних вимог суспільства, держави, роботодавців, здобувачів тощо.

    У Законі України "Про освіту" зазначено, що "якість освіти — відповідність результатів навчаннявимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг; якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг".

Якість освіти є рекурентним феноменом... (С.Ф. Клепко):

феномен — адже майже кожна сім’я у нашій країні включена в систему освіти (дошкільну, загальноосвітню, вищу школу) через учнів, батьків або безпосередньо самих освітян

рекурентний* — адже феномен належить до соціокультурної сфери; від отриманої освіти залежить доля людини впродовж життя, її здатність до навчання і самоосвіти, що все більше визначає життєвий шлях кожного в суспільстві

І якість освіти, і якість навчання є багатогранними за своєю суттю.

Чинники впливу на якість освіти є різноманітними, складають сукупність зовнішніх по відношенню до закладу освіти, від якого вони не залежать, та внутрішніх чинників, що залежать від управління закладом. Не варто визначатися, яка група факторів є важливішою чи здійснює сильніший вплив.

У групі зовнішніх чинників впливу на якість освіти варто відзначити інституціональний фактор; нормативно-законодавчу базу; державну політику у сфері освіти; фінансування галузі та, зокрема, закладів освіти; атестацію та сертифікацію педагогічних працівників; дозвільні процедури; участь громадськості (акредитація закладів освіти та нагляд) і незалежних установ (оцінювання та забезпечення якості освіти); стандартизацію, ЗНО  результатів навчання та моніторинг якості освіти.

Інституціональний вплив, зокрема, здійснюється через "систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти" (ст. 41 Закону України "Про освіту").

Група внутрішніх чинників впливу на якість освіти численна:

○ політика та процедури забезпечення якості освіти у закладі освіти

○ сукупність характеристик, що визначає результат навчання здобувачів освіти (учнів): критерії, правила і процедури оцінювання

○ навчальний процес, його організація та характеристики (параметри)

○ навчально-методичне забезпечення

○ матеріально-технічне забезпечення, інфраструктура

○ кадрове забезпечення (науково-педагогічний персонал та ін.) і правила, процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників та оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

○ контингент (склад здобувачів освіти)

○ якісний склад здобувачів освіти

А також Законом України "Про освіту" передбачено введення у внутрішню систему забезпечення якості механізмів "забезпечення академічної доброчесності" (ст. 41).

Фактори, які впливають на якість освіти, умовно можна поділити на три класи:

1. "минуле" — це академічні цінності, стан системи освіти та її якість у попередньому періоді

 2."сучасне" — ефективність управління освітою; ресурси, що надає держава на освіту та які сформовані внаслідок суспільної підтримки галузі; оплата праці освітян; престиж освіти; ступінь деформації структури підготовки фахівців

3. "майбутнє" — наявність і точність прогнозів щодо потреби та компетентності фахівців

Якість навчання є інтегративною характеристикою освітнього процесу та його результату, що визначає міру їхньої відповідності вимогам суспільства, тобто ступеня досягнення цілей навчання, що полягає в оволодінні здобувачами освіти змістом навчання і досягненні ними бажаного рівня підготовки (навченості).

Якість навчання визначається факторами, що обумовлюють його соціальну ефективність: змістом навчання, компетентністю педагогів, педагогічними технологіями, матеріально-технічним оснащенням тощо.

Якість навчання залежить від низки факторів, що своєю чергою залежать від деяких факторів другого рівня, які також визначаються впливом чинників третього рівня тощо.

  Оскільки освіта має амбівалентний характер, якість освіти впливає на стан розвитку і майбутнє країни, а стан розвитку країни та державна стратегія і поточна політика своєю чергою є визначальними у пріоритетах та функціонуванні системи освіти.

15.01.2023


Офіційний сайт комунального закладу
"Запорізький обласний спортивний ліцей"
Запорізької обласної ради

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 7
тел. (061) 2243577
тел/факс: (061) 224-25-50
Електронна пошта: sport@zapisp.com